Mobiliteit is een landelijk, regionaal en lokaal vraagstuk. Het zijn puzzelstukjes die idealiter naadloos in elkaar passen. De gemeente Hengelo vroeg zich af of in hoeverre lokale mobiliteitsvoorzieningen wel doelmatig waren en waar verbeteringen en/of veranderingen mogelijk dan wel noodzakelijk zijn.

Insights Zorg is gevraagd om dit te onderzoeken en tevens de projectleiding voor de uitvoering op zich te nemen. Het project is uitgevoerd samen met bureau De Have dat de algemene mobiliteitsvoorzieningen voor haar rekening heeft genomen en Insights Zorg de mobiliteit in het sociaal domein. Als eerste is zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de bestaande mobilititeitsvoorzieningen. Welke voorzieningen zijn er in Hengelo, hoe worden ze gebruikt en wat zijn knelpunten of verbetermogelijkheden? Dat heeft geleid tot een zestal deelprojecten:

  1. Een aanbod voor gebruikers van sociaal vervoer zoals WMO- en leerlingenvervoer om zelfstandig te reizen
  2. Een fysieke waaier met een overzicht van alle vervoersmogelijkheden in Hengelo geordend naar vervoersbehoefte
  3. De inzet van mobiliteitsambassadeurs om de drempel naar het openbaar vervoer te verlagen
  4. Opzetten van een digitale marktplaats waar vraag en aanbod rondom mobiliteit samenkomen
  5. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een OV op afroep
  6. Onderzoek naar opschalingsmogelijkheden van mobiliteitsoplossingen van bewonersbedrijven (buurtmobiel)

De projecten zijn succesvol afgerond. Een belangrijke succesfactor was dat veel aandacht is besteed aan stakeholdermanagement. Met name bij het eerste project was dat belangrijk omdat de overgang van taxivervoer (maatwerkvervoer) naar zelfstandig reizen voor sommigen een ingrijpende verandering was, vooral voor ouders. Ook consulenten moesten anders leren kijken: meer vanuit wat heeft iemand nodig dan van waar heeft iemand recht op. Er reizen nu meer mensen zelfstandig en dat aantal zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Bijkomend voordeel is dat minder mensen gebruik (hoeven te) maken van het doelgroepenvervoer.