Ons team

Maak hier kennis met ons team van deskundige professionals dat klaar staat om veranderingen in uw organisatie tot een succes te maken.

“Het maatschappelijke effect is waar het uiteindelijk om gaat”

Erik van Es - Managing partner

Mijn passie ligt bij het implementeren van complexe verandervraagstukken, bij voorkeur op het snijvlak van zorg en technologie. Aan ideeën en succesvolle pilots is geen gebrek, echter blijkt het vaak niet eenvoudig om deze structureel in het reguliere werkproces in te bedden. Met de juiste aanpak wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot. Vanuit deze ambitie ben ik veel betrokken bij implementatietrajecten op landelijk niveau. Om niet los te raken van de praktijk, vind ik het belangrijk om dit te combineren met projecten op regionaal en lokaal niveau. Mijn werkwijze is te kenmerken als analytisch, resultaatgericht, betrokken en pragmatisch.

Blogs

“Het venijn zit niet in de staart, maar in de start”

Arthur Burghouts - Partner

Organisaties in de domeinen Zorg en Welzijn staan voor grote uitdagingen. Ik acteer graag in verander- en vernieuwingstrajecten waarbij ik veel aandacht geef aan de startkant en naga wie de relevante stakeholders zijn die het project kunnen maken of breken. Door hen op de juiste momenten te betrekken en met elkaar in contact te brengen, weet ik tot collectief gedragen oplossingen te komen. Mijn kracht ligt bij de proceskant van veranderingen. Ik ben goed in het bedenken van nieuwe originele ideeën en in het begrijpen van de samenhang van dingen. Door samen te werken met anderen weet ik een gemeenschappelijk resultaat te bereiken. Daarbij ben ik zowel diplomatiek als rationeel met een communicatiestijl die te typeren is als open, opbouwend en mensgericht. Met deze kwaliteiten ben ik vaak betrokken bij de startkant van verandertrajecten of op momenten dat stakeholdermanagement extra aandacht nodig heeft.

 

“Data is leuk, maar veel belangrijker is wat je er mee doet”

Marlou Sommer - Adviseur

Ik lever graag een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Kenmerkend is mijn doelgerichtheid, gestructureerde werkwijze en pragmatische insteek. Ik help opdrachtgevers graag verder op weg. Een onderwerp waar ik mij in gespecialiseerd heb is monitoring. De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere kijk op het meten van effecten en het monitoren van resultaten. Ik begeleid gemeenten en zorgaanbieders in deze zoektocht. Daarbij gaat het niet enkel om het verzamelen van gegevens, maar veel meer over het samenspel tussen mensen en organisaties.

“Verandering moet van onderop komen en niet van bovenaf worden opgelegd”

Ester van Leeuwen - Adviseur

Ontdekken en waarderen wat goed gaat en kijken waar verbetering/ verandering mogelijk is! Ik vind het een voorrecht dat ik in mijn werk als talentmanager en adviseur deze zoektocht samen met individuen, teams en organisaties mag maken en daarbij mensen in hun eigen kracht zet. Ik krijg energie van projecten rondom sturing op cliëntervaringen en talentmanagement. Door mijn waarderende en resultaatgerichte werkwijze begeleid ik opdrachtgevers bij het vorm geven van ‘nieuwe’ processen, om daarmee verandering in werkwijze/ denkwijze te bevorderen. Mijn ervaring is dat verandering van onderop moet komen en niet van bovenaf moet worden opgelegd! In mijn werk vind ik het belangrijk om samen met de opdrachtgever te kijken naar de (on)mogelijkheden en gezamenlijk te werken naar een resultaat waarop iedereen uiteindelijk trots kan zijn.

Blogs

“Data helpt bewustwording te creëren, kansen te signaleren en verandering in te zetten”

Marlies Kleinsman - Adviseur

Ik krijg energie van projecten met diepgang. Me verdiepen in onderwerpen en de vraag waarom zaken op een bepaalde manier werken en hoe het verbeterd kan worden interesseren me. Op een onderzoekende manier breng ik maatschappelijke vraagstukken in kaart, waardoor belangrijke informatie die eerst onzichtbaar was zichtbaar wordt. Mijn doel is om gemeenten en zorgaanbieders te helpen bij deze bewustwording van bestaande werkwijzen, zodat gekeken kan worden naar groeimogelijkheden met als uitgangspunt het verhogen van het welbevinden.

“Leren is een kwestie van veel proberen. Dat resulteert uiteindelijk in beter presteren”

Emiel Felix - Senior adviseur

Ik heb mijn roots in het onderwijs en de wetenschap liggen. Na mijn promotie maakte ik de overstap naar de wereld van projectmanagement. Daarin heb ik veel ervaring opgedaan met het verbeteren van het project- en programmamanagement in organisaties. Mensen aan het leren krijgen én er voor zorgen dat ze daarmee beter gaan presteren is mijn belangrijkste drijfveer. “Leren is een kwestie van veel proberen. Dat resulteert uiteindelijk in beter presteren. Mits de ambitie tot beter presteren bij een medewerker aanwezig is. En de omgeving hem of haar daarbij actief ondersteunt. Ambitie en support in de werkomgeving verkorten de weg van leren naar presteren. Effectieve veranderingstrajecten zijn direct gerelateerd aan de strategische ambities van een organisatie. Zonder een dergelijke koppeling zal nimmer duidelijk gemaakt kunnen worden wanneer het verbeterinitiatief succesvol is.”

Blogs

“Verbinden van professionals met cliënten/inwoners is mijn missie”

Michel ten Vaarwerk - Senior adviseur

In de veranderende samenleving vindt een herijking plaats van de processen binnen het sociale domein. Kennis en duiding van de leefwereld van de cliënt/inwoner maken dat verandering noodzakelijk is binnen lokale overheden, zorg/hulpinstellingen en dienstverlenende organisaties. Op welke wijze sluiten medewerkers aan bij de cliënt/inwoners en hoe richten we de processen in om de borging van kwaliteit te bewerkstelligen? Ervaring leert dat investeren in de relatie een positief effect heeft op zowel de ervaring van de cliënt/inwoner alsmede op de kosten die daar mee gepaard gaan. Kortom kwaliteit van dienstverlening gaat omhoog en de kosten gaan omlaag!

Met 25 jaar ervaring binnen het sociale domein en het hoger onderwijs ben ik in staat op een inspirerende en motiverende manier organisaties mee te nemen in een veranderproces dat leidt tot tevredener inwoners en meer werkplezier.

“De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent “

Rabia Madarun - Adviseur

De Nederlandse samenleving is multicultureel, daar kunnen we niet omheen. Ik vind het belangrijk dat we echt samenleven. We zijn allemaal gelijk in het anders zijn. Mijn kennis van verschillende culturen gecombineerd met empowerment zijn voor mij de tools om mijn bijdrage te leveren binnen het sociaal domein. In mijn werk ondersteun ik statushouders om zelfstandig deel te nemen aan de (arbeids)samenleving. Daarnaast adviseer ik gemeenten bij cultuurspecifieke vraagstukken. Mijn doel is de om wederzijds begrip en communicatie vanuit de verbinding met elkaar te bewerkstelligen.

“Moet het werken zoals we willen of willen we dat het werkt?”

Ria Schlepers - Adviseur

Waar ik warm voor loop zijn initiatieven van inwoners om de leefbaarheid in hun woonomgeving te verbeteren. Hierbij gebruik ik als kwartiermaker en procesbegeleider ook mijn persoonlijke ervaring als vrijwilliger. Ik spreek de taal van de ambtenaar, mantelzorger, vrijwilliger, professional en inwoner en verbind daarmee beleid en uitvoering met elkaar.
Mijn specialiteit ligt bij de informele zorg en met name het thema mantelzorg. Als adviseur voer ik voor Insights Zorg de Mantelzorgbeleidsscan© uit. Dit instrument brengt de stand van zaken in de ondersteuning aan mantelzorgers in beeld. Ik word enthousiast wanneer een idee of beleidsvoorstel in de praktijk werkt, het mensen aanzet tot het nemen van verantwoordelijkheid en bijdraagt aan de onderlinge verbinding.

“Vergroten van de maatschappelijke impact is wat mij drijft”

Koen van Bremen - Adviseur

In mijn werk streef ik naar het vergroten van maatschappelijke impact van overheden, woningcorporaties, zorgpartijen en maatschappelijke initiatieven. Ik ondersteun medewerkers, organisaties en teams met het versterken van hun bijdrage aan de samenleving. Met een kritische geest leg ik vingers op zere plekken. Ik werk dan ook graag vanuit analyse aan mooie oplossingen.

Impact is mijn drive maar de weg er naar toe mijn specialiteit. Ik heb veel ervaring met participatieprocessen en interactief beleid maken. Ook begeleid ik teams om tot betere samenwerking en mooie resultaten te komen. De laatste jaren volop gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein en preventie van maatschappelijke problemen.