Die vraag leefde bij de gemeente Enschede, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. Om daar antwoord op de krijgen is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een sturingsinstrument genaamd het Huis van Sturing. Het Huis van Sturing bevat indicatoren die inzicht geven in de realisatie van enkele essentiële transformatie doelstellingen in het sociaal domein. Een van de vragen die daarbij speelde was in hoeverre wordt voorzien in de informatiebehoefte van de gemeenteraad en hoe vind je de balans tussen hoofdlijnen en details

Hiervoor heeft Insights Zorg enkele werksessies over het sturen op effecten georganiseerd, waaronder een webinar met de raad. Het doel van deze sessies was drieledig:

  1. Creëren van bewustwording van de noodzaak om te sturen op feiten en hoe ons beeld van de werkelijkheid vertekend wordt door psychische factoren;
  2. Inzicht geven in de basisprincipes achter het sturen op effecten. Het inrichten van een sturingsinstrument begint namelijk al bij het maken van uitvoeringsplannen die vorm moeten geven aan de transformatie;
  3. Vertalen van deze inzichten naar de praktijk van de gemeente Enschede. Wat betekenen deze inzichten bijvoorbeeld voor het Huis van Sturing en de interne organisatie?

De sessies hebben geleid tot meer inzicht voor het beantwoorden van de vraag: bereiken we het beoogde effect voor onze inwoners? De noodzaak om bij het ontwerp van uitvoeringsplannen nog explicieter stil te staan bij hoe deze plannen bijdragen aan de beoogde doelstellingen en op basis daarvan indicatoren te definiëren. Belevingsindicatoren helpen om eerder zicht te krijgen op beoogde effecten. Een belevingsindicator is een kwalitatieve indicator die aangeeft in hoeverre een persoon zich op de hulpvraag geholpen voelt en is daarmee een voorspeller van het effect (bijvoorbeeld een zelfredzame inwoner). En hiërarchie in een stuurinstrument helpt bij het vinden van de juiste balans tussen hoofdlijnen en details. Het biedt overzicht en tevens invulling aan de behoefde om waar nodig in te zoomen op de details.

De raad gaf aan dat zij naast cijfers ook behoefte hebben aan verhalen die kleuring geven aan de cijfers, dat sluit mooi aan bij de theorie: inzicht = data + verhaal.

Ook interesse in inspiratiesessies Sturen op effecten voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@insightszorg.nl.