Steeds meer gemeenten willen beter zicht op de kwaliteit en het effect van de inzet van hun gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders leveren jaarlijks resultaten aan over de cliënttevredenheid, maar deze zijn veelal niet te vergelijken tussen aanbieders en geven niet altijd antwoord op de vragen van een gemeente.

Deze vraag speelde ook bij de gemeente Zwolle. Per 1 juni 2018 hebben zij met 29 aanbieders een overeenkomst Integrale Thuisondersteuning afgesloten. Dit betreft een nieuw model voor integrale arrangementen waarin betrokken partijen nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdelen en resultaten.

De gemeente Zwolle heeft Menselijke Maat als monitoringsinstrument ingezet om zicht te krijgen op de kwaliteit en het effect van de inzet van aanbieders Thuisondersteuning en het lerend vermogen van aanbieders te versterken, zodat de verdere transformatie binnen de Thuisondersteuning wordt ondersteund.

Met de uitkomsten heeft de gemeente zicht gekregen op het kwaliteitsniveau van de aanbieders en hoe dit tussen de aanbieders verhoudt. Om te kijken waar in de zorgverlening verbetering mogelijk is zijn per aanbieder de resultaten besproken in de vorm van een ontwikkelsessie. Tijdens deze sessies zijn concrete verbeterplannen opgesteld. De informatie uit de monitor dient tevens als input voor de contractbesprekingen tussen gemeente en zorgaanbieders.

Het project is in de vorm van een pilot opgezet en aanbieders konden zelf kiezen of zij mee wilden doen. De aanbieders zijn actief betrokken bij de inrichting van het onderzoek. Middels verschillende werksessies hebben de aanbieders en de gemeente meegedacht over het proces en de inhoud van de meting. Dit heeft onder meer geleid tot het gezamenlijk vaststellen van de cliënt- en medewerkersvragenlijst. In deze vragenlijsten is gevraagd in hoeverre in de begeleiding aandacht is voor de autonomie, competentie en verbondenheid van cliënten, hoe medewerkers het ervaren om de te werken aan de beleidsbewegingen van de gemeente en in welke mate cliënten ervaren dat vanuit de begeleiding aandacht is voor de beleidsbewegingen. Dit betrof vragen rondom het resultaatgericht werken en het sturen op het voorveld.

Door zowel cliënten als medewerkers te bevragen ontstaat een “spiegel” van ervaringen. In hoeverre komen de ervaringen van cliënten t.o.v. de beleving van medewerkers overeen? Waar zitten verschillen? En kunnen deze verschillen verklaart worden? Met name voor het opzoeken van ontwikkelingen levert dit relevante informatie voor aanbieders op.

De kwaliteitsmonitor heeft de gemeente zeer waardevolle informatiegegeven die zij o.a. gebruiken als input tijdens contractafspraken. Het sturen op de aandacht voor autonomie, competentie, verbondenheid en de mate waarin aandacht is voor de beleidsbewegingen geeft de gemeente een goed beeld in hoeverre beleidsdoelstellingen in de toekomst worden gerealiseerd.

Meer weten over dit onderwerp of wil je in contact komen met één van onze klanten? Neem contact op met Ester van Leeuwen (e.vanleeuwen@insightszorg.nl)