Veel mensen die dak- of thuisloos raken, hebben geen werk en zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering. Zowel bij de in- als uitstroom bij de maatschappelijke opvang doen zich problemen voor bij het aanvragen van een uitkering. In het bijzonder wanneer er meerdere gemeenten bij betrokken zijn. Om dit te doorbreken is vanuit het project integrale aanpak MO een regionale bijeenkomst georganiseerd met zowel leidinggevenden en beleidsmedewerkers van acht gemeenten. Bestuurlijk was al in een eerder stadium draagvlak gecreëerd voor het komen tot regionale afspraken.

Het doel van deze bijeenkomst was om gezamenlijk tot een oplossingsrichting te komen die op de steun van alle partijen kan rekenen. Gestart is met het krijgen van een gezamenlijk beeld van het probleem. Professionals gaven inzicht in hoe de regels en procedures knellen en wat dit in de praktijk betekent voor zowel cliënt als professional. Bijvoorbeeld:

  • Wetten en regels bieden meer ruimte dan professionals in de praktijk gebruiken;
  • Het is voor professionals niet altijd helder welke persoon bij een gemeente verantwoordelijk is en wat regionale afspraken zijn;
  • Procedures sluiten niet altijd aan bij de mogelijkheden/situatie van een cliënt;
  • Onduidelijkheden wie verantwoordelijk is voor de kosten;
  • Verschillende interpretaties van (wettelijke) begrippen.

Vervolgens zijn oplossingsrichtingen gepresenteerd en besproken. De richting waarin betrokkenen de oplossing zien zijn:

  • Delen van kennis en expertise over regels, procedures en mogelijkheden rondom dak- en thuislozen;
  • Meer ruimte bij de professional om te doen wat nodig is;
  • Kortere lijnen tussen organisaties met één centraal aanspreekpunt;
  • Regionale afspraken maken met ook een centraal escalatiepunt.

De komende periode zullen de afspraken verder uitgewerkt worden. Het maken van gezamenlijke afspraken met meerdere gemeenten is vanwege lokaal beleid en lokale politiek niet altijd eenvoudig, maar met deze bijeenkomst is een belangrijke basis gelegd. Alle partijen zien de nut en noodzaak ervan in.