De gemeente Oldenzaal heeft zich binnen het sociaal domein tot doel gesteld om te komen tot gelukkige inwoners, die kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving, en waar nodig ondersteund worden. Samen met haar maatschappelijke partners is deze doelstelling vertaald in ambities en maatschappelijke effecten.

Samen met Insights Zorg is de monitor sociaal domein ontwikkeld. Op basis van het Theory of Change model is een opzet gemaakt van input, activiteiten, output en outcomes specifiek op het gebied van zorg en welzijn. Daarvoor worden output en outcomes verzameld aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Deze combinatie van tellen en vertellen moet leiden tot inzicht in de mate waarin beleidsdoelstellingen, ambitie en effecten behaald worden.

Maar belangrijker dan dit inzicht, is de wijze waarop met de monitor wordt omgegaan. Samen met de maatschappelijke partners worden de bevindingen besproken en wordt gekeken of bijstelling noodzakelijk is. Worden door de gemeente en de maatschappelijke partners de juiste dingen gedaan in het licht van de hoofddoelstelling? Welke ontwikkelingen worden waargenomen? Door deze vragen te beantwoorden is de monitor geen statisch boekwerk met cijfers geworden, maar onderdeel van een gezamenlijke dialoog. Een dialoog op inhoud die in onze ogen noodzakelijk is binnen de huidige tijdsgeest.