De gemeenten in de regio Zuid-Drenthe hebben een nieuw inkoopmodel ontwikkeld voor de inkoop van de jeugdzorg dat gebaseerd is op vaste bouwstenen die ingekocht worden. Na anderhalf jaar wilde men weten of het nieuwe inkoopmodel ook beter werkt dan het traditionele inkoopmodel dat gebaseerd is op een P maal Q (prijs x aantal) vergoeding met budgetplafonds. Essentie van het nieuwe inkoopmodel is dat er geen inspanning meer ingekocht wordt, maar een traject dat een bepaald resultaat voor de cliënt moet opleveren. De gemeenten wilden weten in hoeverre het nieuwe model leidt tot de beoogde doelen en of er nog aanpassingen nodig waren.

Om de effectiviteit van het nieuwe inkoopmodel te kunnen bepalen heeft Insights Zorg zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn interviews uitgevoerd met alle betrokken stakeholders in de hele regio, zowel uitvoerenden als managers en bestuurders. Hierbij zijn ook enkele casussen uit de praktijk onder de loep genomen. Daarnaast zijn data uit de gemeentelijke systemen geanalyseerd. De uitkomsten zijn door ons samen met concrete aanbevelingen zowel ambtelijk als bestuurlijk gepresenteerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeenten met het nieuwe inkoopmodel op de goede weg zitten en dat resultaatgericht inkopen op basis van een aantal vastomlijnde bouwstenen inderdaad beter werkt dan het traditionele inkoopmodel. Wel kwamen er een paar belangrijke aandachtspunten naar voren die aangepakt moeten worden, wil de gemeente de regionale doelstellingen voor de jeugdzorg kunnen realiseren op zowel financieel gebied als op het gebied van de gewenst effecten voor cliënten. Vooral het pragmatische karakter van de aanbevelingen werd zeer gewaardeerd.