Gemeente Hengelo wil een verschuiving van maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding, naar het gebruik van voorliggende voorzieningen realiseren. Bij aanvang is geconstateerd dat de draaglast (de ondersteuningsbehoefte van inwoners) en de draagkracht (de ondersteuningsmogelijkheden) niet op wijkniveau bekend was. Daarnaast werd er geconstateerd dat afgevaardigden van organisaties die maatwerkvoorzieningen en voorliggende voorzieningen verzorgen binnen de wijken niet of nauwelijks bekend met elkaar waren en het voor hen niet helder was waar ze elkaar konden aanvullen.

Insights Zorg heeft een Dashboard Sociaal Domein voor de gemeente Hengelo gerealiseerd. Hierin is op wijkniveau inzichtelijk gemaakt hoeveel en wat voor indicaties zijn afgegeven, en welke voorzieningen beschikbaar waren. Hiermee werd het voor de gemeente inzichtelijker waar de grootste knelpunten zaten en die waren wezenlijk anders dan vooraf gedacht. Betrokkenen zijn daarop met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken welke mogelijkheden voor dag- en vrijetijdsbesteding er op wijkniveau gerealiseerd konden worden. Hierbij is ook gekeken of er een verschuiving mogelijk was naar voorliggende (algemeen toegankelijke) voorzieningen.

In eerste instantie zaten de maatwerkleveranciers daar niet op te wachten en werd gevreesd voor inkomstenderving uit verlies van maatwerkcliënten. De procesbegeleiding heeft er uiteindelijk toe geleid dat de aanbieders dit als kans zijn gaan zien. Zo heeft TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) op één van haar locaties in de binnenstad de deuren geopend voor buurtbewoners die behoefte hebben aan sociaal contact. Zij konden op die manier laagdrempelig kennis maken met TMZ.