Het Sociaal Wijkteam (SWT) Zwolle is in 2015 gestart met globaal gestelde doelen. Hoewel inwoners en samenwerkingspartners tevreden zijn, is er vanuit het SWT behoefte om te professionaliseren. Effectiever en efficiënter werken om het juiste te kunnen blijven doen en klaar te zijn voor de toekomst. Insights Zorg is gevraagd het SWT hierbij te begeleiden.

SWT Zwolle

Het SWT is een onderdeel van de gemeente Zwolle en bestaat uit vijf wijkteams en een backoffice team. In totaal werken er ruim 200 medewerkers bij het SWT. Het SWT vervult een belangrijke rol in de beweging die de gemeente wil maken van zware naar lichte ondersteuning en inwoners te helpen gebruik te maken van oplossingen in de sociale basis. Een van de speerpunten van het SWT is dat het ook zelf inwoners helpt bij ondersteuningsvragen. Hierdoor hoeft minder vaak geïndiceerde zorg ingezet te worden. Innovatie staat hoog in het vaandel, met fieldlabs probeert het SWT de dienstverlening continu te verbeteren.

Vraagstelling

De globaal geformuleerde taakstelling heeft toe geleid dat het SWT niet precies weet wat er van haar verwacht wordt. Het SWT is her en der in lacunes gesprongen om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip zouden vallen. De vraag daarbij is of het SWT wel de aangewezen partij is om deze taken op te pakken. Er is behoefte aan een duidelijkere afbakening zodat het SWT, maar ook haar samenwerkingspartners het juiste doen. Hiermee wordt het mogelijk om de organisatie op de meest optimale wijze in te richten zodat de dienstverlening effectiever en efficiënter wordt.

Erik van Es, senior adviseur bij Insights Zorg, is gevraagd om een hernieuwde opdrachtformulering te maken en op basis hiervan een inrichtingsplan op te stellen en deze helpen te implementeren.

Status

Op dit moment is een conceptversie van de opdrachtformulering gereed waarin de input van de alle belangrijke stakeholders is verwerkt. De opdrachtformulering brengt scherpte aan in wat het SWT wel en niet doet en geeft richting hoe om te gaan met grijze gebieden (het blijft immers maatwerk). Daarnaast zijn er principes gedefinieerd van waaruit het SWT wil werken. Een klein tipje van de sluier: integraal werken met alle domeinen, goede vraagverheldering, contextueel werken en helpen bij normaliseren. Het doel is om eind 2023 de hernieuwde opdracht door de raad te laten vaststellen.