Deze vraag speelde bij de gemeente Twenterand met betrekking tot het gezinswerk. In de gemeente zijn twee gezinswerkers actief die toegankelijke, niet-geïndiceerde en ambulante hulp bieden aan gezinnen en jongeren. Cliënten en medewerkers van de gemeente zijn positief, maar wat is eigenlijk de meerwaarde van deze voorliggende voorziening?

Insights Zorg is gevraagd om die vraag te beantwoorden. Er is gekozen voor een onderbouwde maar pragmatische aanpak. Bij het analyseren van de maatschappelijke effecten kun je snel doorschieten, wat de analyse onnodig complex en duur maakt.

Aanpak
Er zijn een aantal werksessies georganiseerd met medewerkers van de gemeente en de uitvoerende organisatie. Allereerst zijn op steekproefbasis door ons een aantal representatieve casussen geselecteerd. Vervolgens is samen met uitvoerenden op casusniveau zowel een kwalitatieve als financiële analyse gedaan waarmee inspanningen en effecten inzichtelijk zijn gemaakt. Een belangrijke vraag daarbij was: Wat zou er zijn gebeurd als het gezinswerk niet in beeld was gekomen? Welke kosten zijn voorkomen door inzet van het gezinswerk? En welke problematiek is voorkomen?

Vervolgens zijn de uitkomsten vertaald naar een totaalbeeld. Daarbij is gekeken naar de effecten voor andere stakeholders en de effecten op korte, middellange en lange termijn. Er is ook rekening gehouden met externe factoren die bijdragen aan deze effecten. Zo is inzicht gekregen in de maatschappelijke effecten en de meerwaarde van het gezinswerk.

Positieve reacties van alle betrokkenen
Betrokkenen betitelen het eindresultaat als goed onderbouwd en degelijk, op basis waarvan betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Slechts in een tijdsbestek van 5 weken is het tot stand gekomen. Iedereen vond het leuk om op deze manier de effecten te analyseren, ook de betrokken gezinswerkers: “hartstikke leuk om op deze manier je meerwaarde aan te tonen”.

De gemeente Twenterand geeft aan deze werkwijze vaker te willen toepassen en een structurele plek in het werkproces te willen geven.

Meer weten over hoe het aantonen van meerwaarde? Kom naar onze workshop sturen op effecten.

NB. In een volgende nieuwsbrief hopen we u iets meer te vertellen over de inhoudelijk uitkomsten. 

Bron afbeelding: gemeente Woerden