Als organisatie wil je graag weten of je beleid effectief is en beoogde doelen bereikt worden. Daarvoor is het belangrijk om niet alleen te sturen op output (resultaten), maar met name ook op de effecten van de ondersteuning die aan inwoners wordt geboden.

Sturen op effecten begint met het vertalen van doelen naar uitvoeringsplannen, datgene dat je wilt doen om de doelen te bereiken. Wij gebruiken zelf vaak het instrument van het doel-inspanningen-netwerk (DIN) om inzichtelijk te krijgen hoe activiteiten, effecten en doelen zich tot elkaar verhouden. Het voordeel van een DIN is dat het ook helpt om indicatoren te definiëren op basis waarvan gestuurd kan worden. Hierbij onderscheiden we input, output en outcome indicatoren.

Een probleem dat zich bij het meten van de effecten aandient is dat deze pas na een flinke tijd (jaren) zichtbaar worden. Sturen op effecten zou dan betekenen dat je alleen stuurt op gegevens uit het verleden en altijd een beetje achter de feiten aanloopt. Om dat te ondervangen maken wij gebruik van cliënt- en medewerkers ervaringsonderzoeken. Door deze toe te spitsen op de beoogde effecten wordt vooraf een goede indicatie gekregen van of de beoogde effecten ook daadwerkelijk op zullen treden. Andere waardevolle instrument zijn instrumenten waarmee het effect op casusniveau kan worden bepaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan de effectencalculator, effectenkaart of SROI.

Op die manier wordt met beperkte inspanning inzichtelijker of en hoe doelen bereikt worden. Onze ervaring is dat het proces dat een team doorloopt bij het maken van een DIN al heel veel waardevolle inzichten oplevert en leidt tot aanscherping van de plannen.

Wil je meer weten over sturen op effecten? Kom dan naar onze training Sturen op effecten of neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs: Marlou Sommer of Erik van Es.